Zakon Braci Zjednoczenia Energetycznego     

Cyber Humanizm

Szanowni Państwo dziękujemy serdecznie za poświęcenie chwili czasu i zaglądnięcie do tego działu. W miejscu tym chcemy Was zapoznać z definicją Nowej Ery w życiu ludzkiej cywilizacji na Ziemi jaka niewątpliwie następuje a zwana jest potocznie „Erą Wodnika” lub „Czasem Przebudzonych Braci”. W naszej terminologii, zgodnie z naukami Wielkiego Brata Robert Mikołajka, okres ten nazwany został przez Jego Eminencję „Cyber Humanizmem”.

Cyber Humanizm to okres rozwoju ludzkości w trakcie którego większość procesów ewolucyjnych jednostek zachodzi w sposób nie kontrolowany i autonomiczny pod wpływem kontaktu z cybernetycznymi wytworami cywilizacyjnymi, w szczególności Internetem oraz współcześnie masowymi sieciami bezprzewodowymi.

Za początek Ery Cyber Humanistycznej twórca definicji przyjął początek lat 90 tych XX wieku, na które przypadł gwałtowny rozwój Internetu i wolnego dostępu do przestrzeni cybernetycznej a także szybki rozwój komputerów osobistych, w okresie tym zaistniał wzrost znaczenia wymiany wolnej i nieograniczonej informacji w celu rozwoju ludzkości.

Słowo powstało z połączenia dwóch wyrazów „cyber” (oznaczający wytwór przestrzeni wirtualnej) oraz „Humanizm” (określający i rozumiany jako okresu w rozwoju człowieka - cywilizacji) .

Swoją koncepcję autor stworzył pod wpływem prac profesora Jana Trąbki z Krakowa, Norberta Wienera, profesora Henryka Skolimowskiego oraz szeregu Mistrzów Dalekiego Wschodu i Mistyków nurtu katolickiego w tym Rudolfa Steinera i innych, których wymienić wszystkich nie sposób.

krótkie wprowadzenie:

Cyber Humanizm to podobnie jak jego starszy brat humanizm nurt filozoficzny powstały wskutek rozwoju cywilizacyjnego na początku XX wieku a reprezentujący lub starający się opisywać okres rozwoju człowieka pod wpływem wytworów cybernetycznych, powstał jako kompilacja wolnomyślicielskich filozoficznych nurtów religijnych oraz cybernetyki stworzonej przez Norberta Wienera, a opartej o racjonalne procesy myślowe. Skupia w sobie wszelkie przestrzenie życia społecznego człowieka, które mogą być lub są wspomagane przez Wirtualna Przestrzeń Cybernetyczną - WPC. Awizuje on przejście cywilizacji w kategoriach wartości do nowej fazy i przestrzeni rozwoju intelektualnego na skutek naturalnych procesów ewolucyjnych - fazy Cyber.

Składają się na niego wszelkie pochodne i składowe humanizmu z przedrostkiem „cyber” a mogące wystąpić lub występujące w przestrzeni wirtualnej.

Definicja tego procesu została po raz pierwszy zaprezentowana i opisana przez współzałożyciela Zakonu Braci Zjednoczenia Energetycznego Roberta Mikołajka z Krakowa podczas indywidualnych wykładów w 1997 roku. Ze swoją koncepcją Wielki Brat wielokrotnie zderzał się podczas własnych rozważań i medytacji jak również podczas prowadzonych sporów filozoficznych. Przez większość reprezentantów klasycznych nurtów humanistycznych koncepcja została początków uznana jako niedorzeczna i nie realna, oponenci wykazywali odejście od klasycznej teorii humanizmu, a mieszanie Bioniki i fizjologii organizmu z czystym humanizmem za niedopuszczalne i nie mieszczące się w klasycznej regule i definicji procesu.

Prezentowany przez nas Cyber Humanizm opisuje ewolucję procesów społecznych, macierzyńskich i partnerskich oraz wszelkich innych uczuć wyższych jako tych, które zostaną docelowo wchłonięte przez przestrzeń cybernetyczną i przestrzeń ta docelowo stanie się matrycą do ich realizacji na skutek procesu rozwoju technologicznego XXI wieku. Najlepszym przykładem mogą być szeregi zjawisk typu cyber humanitarnego jak klikanie myszką na akcjach charytatywnych (typu Pajacyk), czy inne tego typu działania.

Cyber Humanizm koncentruje uwagę na sprawach komplementarnego rozwoju indywidualnego i grupowego społeczeństwa w kontekście ewolucji i rozwoju technologii cybernetycznych. Propaguje dobrze pojętą wolność w przestrzeni wirtualnej oraz świecie zewnętrznym, broni postępu rozwoju autonomicznego zachodzącego indywidualnie przed złym i błędnym ich modelowaniem, oraz przez atakami innych ruchów i nurtów, do czasu ich pełnego rozwoju.

Cyber Humanizm w przeciwieństwie do innych nurtów humanistycznych nie potępia zawężania relacji człowiek maszyna, promuje i propaguje rozwój fizyczny w celu utrzymania dodatniej wartości ładunków energetycznych w organizmie zwanych kondycją, promuje rozwój psychiczny i intelektualny oraz harmonijne współżycie w społeczeństwie wspomagane przestrzenią wirtualną. Podkreśla możliwości ludzkiego rozumu jako twórcy i administratora przestrzeni wirtualnej, podkreśla wartość wiedzy o świecie oraz możliwość jej zdobycia i rozwoju przy pomocy technik cyfrowych.

W opisie rzeczywistości język cyber humanizmu w przeciwieństwie do czystego języka humanistycznego zaleca stosowanie i dopuszcza jako prawidłowe mieszanie języka technicznego i matematycznego z pięknym językiem literackim aby poprzez to uchwycić sedno zachodzących procesów.

Aktualnie proces jest dalej opisywany i nie wiadomo jak będzie wyglądać jego końcowa definicja.Brat Kanclerz
Mariusz Bertek